Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Zapytanie ofertowe - aranżacja ogrodu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: śr, 2019-10-02 12:44, ext.jtabaka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Aranżacja ogrodu wokół budynku CAM „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B wraz z jego zagospodarowaniem, miejscem na ogród terapeutyczny (hortiterapią), ogród społecznościowy i małą architekturą ogrodową


Warszawa, dnia 30.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. 1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Aranżacja ogrodu wokół budynku CAM „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B wraz z jego zagospodarowaniem, miejscem na ogród terapeutyczny (hortiterapią), ogród społecznościowy i małą architekturą ogrodową

 1. 2.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Zaprojektowanie terenu wokół budynku CAM „Nowolipie”.
 • Z podziałem na ogród społecznościowy i terapeutyczny (hortiterapią).
 • Zaprojektowanie systemu nawodnienia wraz z jego wykonaniem
 • Nasadzenie roślin i krzewów po uzgodnieniu z zamawiającym.
 • Zaprojektowanie małej archtektury. 
 1. 3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 • Oferent posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do realizacji zamówienia.

 

 1. 4.    KRYTERIA OCENY OFERTY:

1)       Cena brutto oferty - 100%.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                 Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------x 100%
                                       cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 21.10.2019r. do dnia 31.11.2019 r.
 1. 6.    TRYB i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b)    Ofertę wysłać pocztą elektroniczną na adres   mailowy ilona.kruszewska@camnowolipie.pl do dnia 14.10.2019 r. do godz.11:00. (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

-----------------

Więcej informacji w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: FORMULARZ OFERTY.docx, rozmiar pliku: 22.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: Zapytanie ofertowe ogród.docx, rozmiar pliku: 1129.09 KB)
  Pobierz