Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Uprawnienia dla kombatantów i działania organizacji kombatanckich

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2014-03-11 11:28, admin

Informacje na temat podstawowych uprawnień przysługujących kombatantom


Jakie są uprawnienia kombatanta?
 1. Kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc:
  • dodatek kombatancki – 206,76 zł
  • ryczałt energetyczny – 165,71 zł
  • dodatek kompensacyjny – 31,01 zł.
 2. Korzystają z ulg taryfowych:
  • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej
  • 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach:
   • 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pospiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych
   • autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej  – na podstawie biletów jednorazowych.
 3. Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do:
  • środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
  • uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej
  • opieki zdrowotnej.
 4. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzą udogodnienia mające na celu usprawnienie korzystania przez kombatantów z prawa do leczenia poza kolejnością. Zgodnie ze zmienionym zapisem art. 47c ww. ustawy zakłady opieki zdrowotnej (świadczeniodawcy) udzielać będą świadczeń kombatantom i inwalidom wojennym poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Konsultacja będzie musiała się odbyć w dniu zgłoszenia, a jeśli nie będzie to możliwe, zostanie wyznaczony inny termin poza kolejnością przyjęć. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będzie mogło być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.
 6. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku.
 7. Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia (kobieta) i 60 roku życia (mężczyzna), jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).
 8. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, wymaga zgody starosty.
 9. Kombatantom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego
  • nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników
  • wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego, dodatek kompensacyjny i 51% ulga taryfowa w komunikacji międzymiastowej.