Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Domy pomocy społecznej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2014-03-11 11:24, admin

Zasady kierowania oraz umieszczania osób w domu pomocy społecznej, uzupełnione o wytyczne w okresie epidemii.

Miasto Stołeczne Warszawa dysponuje 1850 miejscami w 19 domach pomocy społecznej. Z czego 14 domów to jednostki m.st. Warszawy, zaś 5 domów to placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie m.st. Warszawy. 14 domów dysponujących 1356 miejscami, przeznaczonych jest dla osób starszych i osób przewlekle somatycznie chorych.

W związku z zagrożenie zakażeniem Covid-19 we wszystkich domach pomocy społecznej m.st. Warszawy zostały wprowadzone Procedury zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poleceniami Wojewody Mazowieckiego. Ograniczone zostały kontakty zewnętrzne mieszkańców. Ponadto z uwagi na bezpieczeństwo, zarówno mieszkańców jak i personelu, zostały ograniczone przyjęcia nowych mieszkańców. Dyrektorzy Domów są w stałym kontakcie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Na bieżąco przekazywane są do Domów wszystkie komunikaty związane z sytuacją epidemiologiczną, zalecenia oraz wprowadzane procedury bezpieczeństwa.

 

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - UWAGA! W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 ZOSTAŁY WPROWADZONE OGRANICZENIA PRZYJĘCIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Zasady Ogólne:

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poza mieszkańcami placówki, zobowiązani są również w pierwszej kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych, przed gminą. Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione (na podstawie odrębnej umowy).

W ustaleniu wysokości opłaty za pobyt jak i rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie z tej opłaty uwzględnia się sytuację dochodową osoby zobowiązanej, zgodnie z kryteriami i przepisami ustalonymi w pomocy społecznej. Kwota dochodu, od której organ nie ustala od osoby zobowiązanej opłatyza pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 1902,00 zł miesięcznie (tj. 300% kryterium w wysokości 634,00 zł), a w przypadku osób gospodarujących w rodzinie, kwota dochodu na każdą osobę w rodzinie wynosi 1.542,00 zł miesięcznie (tj. 300 % kryterium w wysokości 514,00 zł).

Ewentualne zwolnienie, w części lub w całości, z opłaty za dom pomocy społecznej następuje na pisemny wniosek osoby Zobowiązanej w drodze decyzji, która wydawana jest z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej.

Procedury:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps.
W przypadku osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania.
Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.
Jeżeli osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej przebywa czasowo w Warszawie, ale właściwym do rozpatrzenia sprawy jest ośrodek ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania, ośrodek pomocy społecznej powinien przesłać sprawę zgodnie z właściwością miejscową.

                              
Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej):
– wywiad środowiskowy cz. I u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
– wywiad środowiskowy cz. I u osób zobowiązanych do zapewnienia opieki oraz ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,
– zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
– zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych
• postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
• postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
• postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Sposób rozpatrzenia sprawy

Etap I – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu
Jej pobytu.

Etap II – WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zebrana przez ośrodek pomocy społecznej dokumentacja jest przekazywana do tut. Centrum, gdzie wyznaczony pracownik merytoryczny zapoznaje się z aktami sprawy.
W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala na rozstrzygnięcie sprawy, organ wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej.

O terminie przyjęcia do placówki decyduje i zawiadamia Dyrektor domu pomocy społecznej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego

Podstawa Prawna:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.)
– Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 882)
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.)
– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682)

Więcej informacji:

http://www.wcpr.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/kierowanie-do-dps/

http://www.wcpr.pl/wykaz-domow-pomocy-spolecznej/