Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Inwalidzi wojenni oraz wdowy i wdowcy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2014-04-22 09:03, apalka

Inwalidom wojennym i osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Inwalidom wojennym i osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Opieka zdrowotna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.) stanowi dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych następujący katalog udogodnień:

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie następujące warunki:
  • oznaczenie symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu;
  • wpisanie do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.(art. 46),
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach (art. 47),
 • wykonywanie ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust 2 p 1 10).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja osoby represjonowanej, dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 61 z dnia 10 kwietnia 2003 roku poz. 539) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wygląd zewnętrzny dokumentu: oprawa twarda, materiał płótnopodobny z tłoczonym napisem: LEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ. Recepta wystawiana dla osób, o których mowa w art. 45 i 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom represjonowanym, oprócz dotychczasowych danych dotyczących pacjenta, musi zawierać jego numer PESEL. Lekarz czy felczer ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany do wpisania numer PESEL pacjenta. Farmaceuta nie może poprawiać ani dopisywać numeru PESEL na recepcie.

Jakie są uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?

 Wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługuje:

 • ryczałt energetyczny - 165,71 zł;
 • dodatek kompensacyjny - 31,01 zł.
 • ulga taryfowa w wysokości 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach:
  • 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych,
  • autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.
Jakie są uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej?

Osoby osadzone w obozach pracy lub deportowane do pracy przymusowej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne. Jego wysokość uzależniona jest od długości trwania pracy przymusowej i wynosi od 10,36 zł do 206,76 zł.

Jakie są uprawnienia polskich kombatantów mieszkających za granicą?

Z uprawnień kombatanckich wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać również Polacy zamieszkali za granicą, którzy posiadają obecnie obywatelstwo polskie lub posiadali je w okresie prowadzonej działalności kombatanckiej lub doznawanych represji.

Świadczenia stałe
Polskim kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym polskie świadczenia (emeryturę, rentę, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne) przysługuje dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, łącznie 403,48 zł miesięcznie.

Kobiety po ukończeniu 55 roku życia i mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia, nie pobierający polskich świadczeń emerytalno-rentowych, mają prawo do samoistnego świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, wypłacanego wraz z ryczałtem energetycznym i dodatkiem kompensacyjnym, łącznie 403,48 zł miesięcznie. Wnioski o przyznanie tego świadczenia należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poniższy adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 36 74, +48 (22) 569 36 04

Wdowy i wdowcy pozostali po kombatantach i osobach represjonowanych, pobierający polskie świadczenia emerytalno-rentowe bądź analogiczne świadczenia przyznane w kraju należącym do Unii Europejskiej, posiadają prawo do ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego (łącznie 196,72 zł) oraz do zniżek komunikacyjnych.

Opisane powyżej świadczenia stałe mogą być wypłacane wyłącznie w Polsce na rachunek bankowy świadczeniobiorcy upoważnionej przez niego osobie.

Emerytury
Uzyskanie uprawnień kombatanckich nie jest równoznaczne z prawem do polskiej emerytury. Kombatantom i osobom represjonowanym dolicza się jednak do wypracowanych w Polsce lat pracy okresy zaliczone do uprawnień kombatanckich, co może stanowić podstawę do ubiegania się o polską emeryturę wojskową lub emeryturę przyznawaną na zasadach ogólnych (cywilną).

Formalności w tej sprawie prowadzą odpowiednio:

Wojskowe Biuro Emerytalne
ul. Złota 5
00-909 Warszawa

oraz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział I w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 36 74, +48 (22) 569 36 04

Więcej informacji na: http://www.udskior.gov.pl/