Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. integracji międzypokoleniowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2019-10-15 12:54, ext.mseredynska

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. integracji międzypokoleniowej w CAM „Nowolipie”.


Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”

ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa

 

Specjalista ds. integracji międzypokoleniowej w Dziale Integracji Międzypokoleniowej

 Termin składania dokumentów: 23.10.2019 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • rozwijanie dialogu międzypokoleniowego,
 • podejmowanie działań na rzecz dotarcia z informacją do mieszkańców m. st. Warszawy, w tym seniorów, ich rodzin.

Charakterystyka pracy:

 • Podejmowanie działań, w tym organizacja wydarzeń i kampanii, zmierzających do integracji międzypokoleniowej i dialogu międzypokoleniowego.
 • Tworzenie i rozwijanie działań w obszarze edukacji do starości.
 • Systematyczna promocja działań CAM w mediach społecznościowych (FB, strona internetowa), portalach, plakatach, ulotkach.
 • Obsługa mediów społecznościowych i tworzenie wizerunku CAM oraz promowanie działań i ich udostępnianie. 
 • Praca w zespole redakcyjnym wydawanego miesięcznika #Pokolenia, współpraca z autorami tekstów, organizacja spotkań, współpraca z podmiotami zewnętrznymi  i działania na rzecz wydania czasopisma.
 • Wykorzystanie infrastruktury Centrum oraz jego filii przeznaczonej na rozwijanie oferty programowej umożliwiającą interakcję międzypokoleniową.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Uchwały 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030;Program „Warszawa przyjazna seniorom”.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Miejsce pracy Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • wykształcenie pożądane wyższe I stopnia dziennikarstwo, nauki społeczne, pedagogika
 •  minimum 2 lata stażu pracy
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 rok w obszarze: promocji i marketingu, kultury, administracji, dziennikarstwa, pomocy społecznej
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, komunikatywność, samodzielność, sumienność, dokładność

Wymagania dodatkowe:

 • język angielski

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.),
 • oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Oświadczenie powinno zawierać datę oraz własnoręczny podpis.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko specjalista ds. integracji międzypokoleniowej w Dziale Integracji Międzypokoleniowej”. Terminie składania ofert do dnia 23 października 2019 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: http://senioralna.um.warszawa.pl/centrum-aktywno-ci-mi-dzypokoleniowej .

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsko: Specjalista ds. integracji międzypokoleniowej
  (plik: 15.10.2019_ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko_Specjalista ds. integracji międzypokoleniowej.docx, rozmiar pliku: 24.84 KB)
  Pobierz