Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

CAM poszukuje do współpracy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: śr, 2019-04-24 09:10, ext.jtabaka

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz załącznikami.

fot. logo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. 1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Współpraca w zakresie koordynacji i organizacji działań w programie dla wolontariuszy i wolontariuszek działających w obszarze wsparcia osób zależnych w Warszawie.

 1. 2.       WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W ramach współpracy przy realizacji programu „Wspieraj Dobrze” (koncepcja realizacji programu jest załącznikiem do zapytania ofertowego) dedykowanego wolontariuszom i wolontariuszkom zaangażowanym w pomoc osobom zależnym będącym pod opieką stacjonarnych placówek pomocowych, opiekuńczych  oraz leczniczych prowadzonych zarówno przez podmioty administracji publicznej, organizacje społeczne znajdujące się na terenie m.st. Warszawy, do zadań zaangażowanej osoby będzie należeć:

 

 

 • stworzenie bazy kontaktów do organizatorów wolontariatu w obszarze pomocowym oraz opiekuńczo-leczniczym w Warszawie,
 • analiza potrzeb szkoleniowych wolontariuszy,
 • ustalenie harmonogramu programu,
 • organizacja szkoleń, spotkań superwizyjnych i warsztatów (zadanie to nie obejmuje faktycznego prowadzenie superwizji, spotkań i szkoleń, ogranicza się do zakresu organizacji i koordynacji działań),
 • kontakt z prowadzącymi,
 • rekrutacja uczestników,
 • promocja oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy,
 • tworzenie teksów promocyjnych i relacji z działań,
 • bieżący kontakt z Zespołem projektu „Ochotnicy warszawscy”,
 • wsparcie Zespołu CAM „Nowolipie" w bieżących działaniach na rzecz seniorów.

 

 1. 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

 

Wymagania oczekiwane:

 • znajomość środowiska instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz wsparcia osób starszych w Warszawie,
 • doświadczenie we współpracy z wolontariuszami lub własne doświadczenia wolontariackie
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
 • umiejętność pisania i redagowania testów, 
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność autoprezentacji i swoboda wypowiedzi na forum publicznym.
 •  doświadczenie w organizacji szkoleń
 • doświadczenie w organizacji różnorodnych wydarzeń
 • umiejętność posługiwania się programami graficznymi
 • doświadczenie w obsłudze narzędzi internetowych
 •  znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analizy, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji;

 

 1. 4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

 

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.)
 • doświadczenie w pracy z wolontariuszami lub własne doświadczenie wolontariackie – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.).
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 

 1. 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz CV i list motywacyjny.

b)       Ofertę wraz CV wraz listem motywacyjnym należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy dominika.witkowska@camnowolipie.pl do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 10.00 (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 1. 7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b)       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

c)        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

d)       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał  się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

e)        Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres).

f)        Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

g)       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

h)       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Oferta pracy - wspieraj dobrze
  (plik: Oferta pracy - wspieraj dobrze.docx, rozmiar pliku: 134.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: Zapytanie ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 1609.02 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: PROGRAM_Wspieraj Dobrze.docx, rozmiar pliku: 331.63 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz
 5. 5.
  Klauzula informacyjna zgoda
  (plik: Klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, rozmiar pliku: 102.06 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Klauzula informacyjna
  (plik: klauzula informacyjna.docx, rozmiar pliku: 94.79 KB)
  Pobierz