Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Akademia Liderów 60+

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czw, 2019-12-12 11:27, ext.jtabaka

Akademia Liderów 60+ to działania, skierowane do osób w wieku powyżej 60-go roku życia, zakładające wspieranie rozwoju kompetencji liderskich oraz wyrażających chęć podjęcia działań wolontariackich.


Dzięki organizacji w ramach programu szkoleń i spotkań ukierunkowanych na kreowanie postaw obywatelskich, warszawscy seniorzy mają okazję do aktywnego włączania się w realizację inicjatyw senioralnych w stolicy.

Idea projektu, stworzona przez  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej zakłada przede wszystkim stworzenie kompleksowego programu kształcenia liderów w wieku 60+, którzy działając w lokalnych społecznościach będą promować ideę aktywności społecznej osób starszych. Bardzo ważne jest także nabycie przez uczestników projektu umiejętności nawiązywania współpracy z innymi liderami w stolicy, organizacjami pozarządowymi czy  instytucjami publicznymi działającymi w różnych obszarach. Jako inicjatywa, ukierunkowana na szeroko pojętą integrację pokoleniową środowiska warszawskich seniorów „Akademia Liderów 60+” zakłada także promocję wolontariatu wśród seniorów, a także podmiotów, które staną się partnerami poszczególnych działań realizowanych w ramach programu.

Założeniem Akademii Liderów 60+ od samego początku było wzmacnianie kompetencji społecznych seniorów oraz inspirowanie ich do podejmowania aktywności, a także twórcze wykorzystywanie ich potencjału. Pilotażowy program, realizowany w 2017 r. przez 2 organizacje – Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, udowodnił, że seniorzy w Warszawie potrzebują inicjatyw, wspomagających ich rozwój oraz budowanie pozycji liderskich w lokalnych społecznościach. Dlatego też program Akademii Liderów 60+  kontynuowany jest w latach 2018–2019 przez obie organizacje, które dzięki środkom m.st. Warszawa mają okazję wspierać seniorów w poszerzaniu wiedzy na temat działań społecznych oraz dają im możliwość realizacji autorskich pomysłów.

W ramach obu projektów odbyły się cykle szkoleniowe, podczas których seniorzy mogli zapoznać się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: idea wolontariatu, planowanie i organizacja wydarzeń dla seniorów, nawiązywanie współpracy w ramach realizacji projektu, narzędzia i metody partycypacji społecznej, komunikacja i praca w grupie. Dzięki szkoleniom, spotkaniom z mentorami i ekspertami, a także indywidualnym poradom seniorzy uczestniczący w projektach obu organizacji mogą realizować autorskie mikroprojekty w lokalnych społecznościach.  Wśród nich są m.in. inicjatywy związane z grą w brydża, warsztatami tanecznymi, plastycznymi, treningiem pamięci, aktywnościami podejmowanymi w internecie, a także promujące  działania wolontariackie osób starszych na rzecz innych seniorów. Działania te odbywają się będą w różnych częściach Warszawy, w zależności od miejsca, którym chcą podejmować aktywność uczestnicy projektów FISE i Fundacji „OP UTW”.